Altena Groep BV, gevestigd aan de Kilbystraat 6 8263 CJ Kampen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De bescherming van uw privacy en uw persoonsgegevens is een belangrijke kwestie waar wij, Altena Groep en alle dochterondernemingen (hierna ‘Altena’), in onze bedrijfsvoering altijd aandacht aan besteden. Wij respecteren de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens en zullen het mogelijke doen om overeenkomstig de bepalingen van wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en dit privacybeleid te handelen.

1.Reikwijdte van dit privacybeleid

Dit privacybeleid is bedoeld om u te informeren over hoe Altena persoonsgegevens gebruikt en welke informatie over de gebruikers van de website(s) of mobiele platforms van Altena wordt verzameld en beoordeeld, en vervolgens wordt gebruikt, doorgegeven aan derden of anderszins wordt verwerkt.

2. Verzameling van gegevens

2.1. Door u verstrekte gegevens
Normaal gesproken is de verwerking van persoonsgegevens niet vereist voor het gebruik van onze online diensten. Als er persoonsgegevens (naam, postadres, telefoonnummer of e-mailadres) worden verwerkt in het kader van onze online diensten, gebeurt dit voor zover mogelijk op vrijwillige basis.

2.2. Automatisch verzamelde gegevens
Om redenen van gegevensbeveiliging en met het oog op optimale gebruikersvriendelijkheid, verzamelen wij ook andere gegevens dan persoonsgegevens in verband met het gebruik van onze online diensten. Opgeslagen worden bijvoorbeeld de gebruikte internetbrowser, het besturingssysteem, de domeinnaam van de website die u bezocht voordat u naar onze website ging, het aantal bezoeken aan onze website en de daar gemiddeld doorgebrachte tijd, en de pagina’s die u hebt bekeken. Dergelijke automatisch verzamelde gegevens worden niet gekoppeld aan gegevens uit andere bronnen. Mochten er echter concrete aanwijzingen zijn van onrechtmatig gebruik, dan behouden wij ons het recht voor om dergelijke gegevens alsnog te verifiëren.

2.3. Webanalyse
Onze online diensten maken gebruik van zogeheten browser cookies, web beacons, webanalysediensten en social plugins. Cookies zijn op geen enkele manier schadelijk voor uw computer en zijn nodig om bepaalde gebruikersfuncties te kunnen uitvoeren en om onze online- diensten gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te kunnen maken. Mocht u hier toch iets mee willen, dan kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ Beacons, ook wel page tags genoemd, gebruiken we om de effectiviteit van onze website of onze nieuwsbrieven te analyseren en de content af te stemmen op de behoeften van gebruikers. Als u de e-mail verwijdert, wordt ook de web beacon verwijderd. Het spreekt voor zich dat onze gewone e-mails zonder opmaak geen web beacons bevatten.

3. Gebruik van persoonsgegevens

Voor zover verwerking plaatsvindt van uw persoonsgegevens, gebeurt dit enkel ten behoeve van en in overeenstemming met één of meer specifieke doeleinden waarvoor u toestemming hebt verleend.  Daarbij gaat het met name om:

4. Verzending en openbaarmaking van uw persoonsgegevens

Afhankelijk van het soort interactie dat u hebt gevraagd (bijv. verzoek om te worden teruggebeld, plaatsing van een bestelling, aanvraag van diensten, informatie, enz.), kunnen uw gegevens (denk hierbij aan, naast uw reguliere contactgevens, ook aan bankgegevens en overige gegevens) worden uitgewisseld met derden die betrokken zijn bij de uitvoering van bestellingen (bijv. postorderbedrijven, banken, enz.) of andere ondernemingen binnen Altena. Wij kunnen ook verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken om aan wettelijke vereisten te voldoen of om rechten en overeenkomsten af te dwingen.

5. Recht op informatie, intrekking en verwijdering van uw persoonsgegevens

U hebt het recht om schriftelijk informatie op te vragen over uw door ons opgeslagen persoonsgegevens. Bovendien hebt u in verband met het gebruik van uw persoonsgegevens het recht om deze te rectificeren, te wissen, in te trekken of de verwerking ervan te beperken. Dergelijke verzoeken en eventuele andere vragen kunt u sturen naar het contactadres onder punt 7. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons). Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.

U kunt het ontvangen van onze nieuwsbrief opzeggen door te klikken op de afmeldingslink in de nieuwsbrief. Uiteraard kunt u te allen tijde uw toestemming intrekken, door eenvoudigweg een e-mail te sturen naar info@altena-groep.nl waarin u vermeldt dat u niet langer informatie van ons wenst te ontvangen. Als u uw toestemming voor de opslag of het gebruik van uw gegevens wenst in te trekken, kunt u uiteraard ook een e-mail sturen naar het onder punt 7 vermelde adres.

6. Gegevensbeveiliging

Altena past een groot aantal gegevensbeveiligingsmaatregelen toe om de vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens te waarborgen. Gezien de aard van het internet willen wij er echter op wijzen dat er beveiligingsrisico’s aan de gegevensoverdracht via internet (bijv. communicatie per e-mail) en dat volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden redelijkerwijs niet mogelijk is. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

7. Contactgegevens

Als u vragen hebt over dit privacybeleid of de verwerking van uw gegevens, kunt u zich wenden tot:

Altena Groep B.V.
info@altena-groep.nl
Kilbystraat 6
8263 CJ Kampen
+31 85 0495000